ZIGMAS GRYBINAS

ZIGMO GRYBINO ARCHYVAS
REG. NR. 14155

1 dėžė

1. Virginijos ir Zigmo Grybinų asmeninė korespondencija: vaikų ir anūkų
laiškai, atvirukai, mirusiųjų paminėjimo kortelės, iškarpos iš spaudos su
užuojautomis dėl artimųjų mirties. Z. Grybino dienoraščio lapai (1945-1946 m.)
Vasario 16-osios montažas 1949 m.; kt. montažai.
2. Laikraščių iškarpos apie Grybinų šeima ir kt. lietuvius, East St.Louis lietuvių
bendruomenę; programos, korespondencija.
3. Vysk. A. Deksnio kunigystės jubiliejus 1956 m. albumas: kvietimas, vysk.
nuotraukos, laikraščių iškarpos, kun. J. J. Skvirecko nuotr.1956 m., kun.
Bonaventura Pauliuko, OP nuotr. 1934 m. Sveikinimai kun. A.Deksniui. Nuotraukos
iš pokylio, pokylio programa. Bažnyčios (East St. Louis?) nuotraukos, statybos
nuotraukos; grupinės nuotraukos (asmenys ir metai nenurodyti).
4. Lietuvių veiklos dokumentacija: Z. Grybino korespondencija, iškarpos apie
lietuvius iš spaudos, susirašinėjimas lietuvių bendruomenės reikalais. Nuotr.
Pavergtų tautų savaitės demonstracijų dalyviai prie senosios St. Louis katedros bei
pamaldos (7 nuotr.)
5. Laikraščių iškarpos apie Grybinų šeima ir kt. lietuvius, East St.Louis lietuvių
bendruomenę; programos, korespondencija.
6. Iškarpos apie Grybinų šeima ir kt. lietuvius, East St.Louis lietuvių
bendruomenę; programos, korespondencija
7. Parama lietuviškoms organizacijoms: aukų prašymai, padėkos, laiškai,
asmeniniai susirašinėjimai. Šeimos nuotraukos. S. Grybinaitės-tėvelienės
atsiminimai apie tėvą Antaną Grybiną (rankraščio kopija). Nuo 2006 m.
8. Parama lietuviškoms organizacijoms: aukų prašymai, padėkos, laiškai,
asmeniniai susirašinėjimai.
9. Vytauto Landsbergio vizito nuotraukos (nėra metų)