FILATELISTŲ DRAUGIJA ,,LIETUVA”

FILATELISTŲ DRAUGIJA ,,LIETUVA”

Reg. Nr. 14280

1 DĖŽĖ
1-26

1. Draugijos įstatai, įstojimo į draugiją blankai.
2. Draugijos naujų narių pareiškimai. 1952–1981 m.
3. Draugijos narių sąrašai. 1962–1965, 1968 ir 1971 m.
4. Draugijos narių sąrašai. 1973–1985 m.
5. Anketos narių kartotekos reikalui.
6. 1954 m. draugijos veiklos byla.
7. 1963 m. lapkričio–1964 m. spalio draugijos pirmininko byla.
8. Valdybos pirmininko byla 1963 m.
9. Draugijos susirinkimų protokolai 1959–1960 m.
10. Draugijos susirinkimų protokolai.1961-I-22–1967-XII-22.
11. Draugijos susirinkimų protokolai.1968-I-26–1972-IX-19.
12. Draugijos susirinkimų protokolai. 1972-XI–1976-XII.
13. Draugijos susirinkimų protokolai. 1977-II-27–1986-IX-14.
14. Draugijos susirinkimų darbotvarkės, dalyvių sąrašai ir protokolai, revizijos komisijos aktai. 1986-XII-7–2000-01-30.
15. Blankai apsilankiusiems draugijos susirinkimuose nariams (ir svečiams) pasirašyti. 1961–1986.
16. Kasos dokumentai 1971-XII-1–1972-XI-2.
17. Kasos dokumentai. 1973 m.
18. Kasos dokumentai. 1974 m.
19. Finansiniai dokumentai 2004–2011 m.
20. Suvenyrinių pašto ženklų pašto išlaidos.1966–1968 m.
21. Susirašinėjimas, iškarpos, pažymėjimai.1949-1959 m.
22. Įstatai, susirašinėjimas, iškarpos, informacija.1968-1975 m.
23. Susirašinėjimai, kiti dokumentai. 1991-2010 m.
24. Turto knyga 1961–1970 m.
25. Pakvitavimų knyga 1960–1968 m.
26. Narių registracijos knyga 1958-1960 m.

2 DĖŽĖ

27-37

27. Susirašinėjimo dokumentai 1966–1976 m.
28. Susirašinėjimų byla 1977–1989 m.
29. Susirašinėjimų byla 1990 m.
30. Susirašinėjimų byla 1991 m.
31. Susirašinėjimų byla 1992 m.
32. Susirašinėjimų byla 1994 m.
33. Susirašinėjimų byla 1998-1 m.
34. Susirašinėjimų byla 1999-1 m.
35. Susirašinėjimų byla 1999-3 m.
36. Susirašinėjimų byla 2000-1 m.
37. Susirašinėjimo ir finansiniai dokumentai 2000-2.

3 DĖŽĖ
38-47

38. Susirašinėjimo ir finansiniai dokumentai 2001-1.
39. Susirašinėjimo ir finansiniai dokumentai 2002-1.
40. Susirašinėjimo ir finansiniai dokumentai 2003.
41. Susirašinėjimo ir finansiniai dokumentai 2004.
42. Susirašinėjimo dokumentai 2005.
43. Susirašinėjimo dokumentai 2006.
44. Susirašinėjimo dokumentai 2007-1.
45. Susirašinėjimo dokumentai 2007-2.
46. Susirašinėjimo dokumentai 2008.
47. Susirašinėjimo dokumentai 2009.

4 DĖŽĖ

48-63

48. Draugijos ankstyvoji istorija: susirinkimų dokumentai, įstatai, kvietimai, susirašinėjimas, parodų aprašymai, anketos, finansiniai dokumentai. 1949–1950 m.
49. Draugijos ankstyvoji istorija: nuotraukos, iškarpos iš laikraščių, apdovanojimo raštai, kiti dokumentai. 1949–1973 m.
50. Dokumentai dėl pašto ženklo dr. J. Basanavičiui pagerbti.
51. Reprezentacinio Lietuvos pašto ženklų rinkinio susirašinėjimo ir atskaitomybės archyvas. 1961-XII–1967-XII-28.
52. Dariaus ir Girėno pašto ženklo išleidimo medžiaga. 1981–1983 m.
53. Dariaus ir Girėno suv. lapelio eskizai.
54. Albumo I laidos byla. 1960-1968 m.
55. Iš prof. Adomo Varno archyvo.
56. Iš prof. S. Puzino archyvo.
57. Lithuanian Museum Review. 1981-1985 m.
58. Pašto ženklai.
59. Pašto ženklų albumai, katalogai, leidiniai. 1950 m.
60. Reprezentacinis rinkinys.
61. Neįteikti pažymėjimai.
62. Gardino perspausdintų ženklų lapų nuotraukos.
63. Antspaudai ir nuotraukų negatyvai

5 DĖŽĖ

64-83

64. LITHPEX VIII – 10 m. sukakties (1956-X-20-21) dokumentai.
65. LITHPEX IX (1960-IV-2-3) dokumentai.
66. LITHPEX IX parodos susirašinėjimas.
67. LITHPEX X (1961-X-28-29) dokumentai.
68. LITHPEX XI (1963) parodos susirašinėjimo byla.
69. LITHPEX XII–XII–XIV parodose apsilankiusiųjų parašai.
70. LITHPEX XIII.
71. LITHPEX XIII–XIV.
72. LITHPEX XIV.
73. LITHPEX XIV–XV. I.
74. LITHPEX XIV–XV. II
75. LITHPEX (1973-XI-3-4) 650 Vilniaus įkūrimui paminėti dokumentai, finansinė apyskaita.
76. LITHPEX XVII parodos M. K. Čiurlionio gimimo šimtmečiui paminėti aktai, susirašinėjimas, informacija. 1975 m.
77. LITHPEX XVIII-XXI svečių knyga.
78. LITHPEX XIX (1980-X-25-26). 550 metų Vytauto Didžiojo mirties sukakčiai skirtos parodos dokumentai.
79. LITHPEX XXI dokumentai.
80. LITHPEX XXX dokumentai.

81. Iškarpos iš laikraščių, laiškai, pažymėjimai, draugijos įstatai. 1968-1970 m.
82. Draugijos laiškai, finansiniai dokumentai. 1992-1993 m.
83. Laiškai, finansiniai dokumentai. 1996 m.

ALBUMAI

1-12. LITHPEX XXII-XXIX albumai.
13. LINN‘S. Antraeiliai vokai.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.