AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA (ALT)

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVO FONDO APRAŠAI

Paspauskite pabrauktą vietą ir pamatysite detalų aprašą.

DĖŽĖ NR. 1

 

DĖŽĖS NR. 2, 3

EILĖS TVARKA SURAŠYTI  IR SUNUMERUOTI VOKAI, KURIUOSE SUDĖTOS ĮVAIRIOS IŠKARPOS IŠ LAIKRAŠČIŲ IR PAN. PAGAL TEMAS.

DĖŽĖ NR. 3 (23),
 • BYLOS NR. 69 – 75,
 • 76 I DALIS,
 • 76 II DALIS,
 • 77 – 82,
 • 83,
 • 84,
 • 85,
 • 86 – 88,
 • 89.
  1. DOKUMENTAI SUSKIRSTYTI Į BYLAS PAGAL TEMAS (BYLOS NR. 69-89).
  2. KIEKVIENOS BYLOS DOKUMENTAI ATSKIRAI SUNUMERUOTI IR SURAŠTYTI  EILĖS TVARKA – NUO SENESNIŲ IKI NAUJESNIŲ.
  3. DOKUMENTAI APRAŠYTI TOKIA TVARKA: PAVADINIMAS, JEIGU DOKUMENTAS JĮ TURĖJO, JO AUTORIUS, ADRESATAS IR DATA.
  4. DOKUMENTAI, BUVĘ BE DATŲ, SURAŠYTI KIEKVIENOS BYLOS APYRAŠO  PABAIGOJE.
  5. JEIGU BYLOJE BUVO KELI TO PATIES DOKUMENTO EGZEMPLIORIAI,  MINĖTAS JŲ SKAIČIUS.
  6. SUSEGTI DOKUMENTAI NĖRA SUTVARKYTI PAGAL DATAS (TAI PAŽYMĖTA  ŽENKLU +).
  7. ASMENŲ PAVARDĖS RAŠOMOS TAIP, KAIP BUVO DOKUMENTE.
  8. JEIGU DOKUMENTAS ANGLŲ KALBA, JO PAVADINIMAS PALIKTAS ORIGINALO  KALBA.
  9. SUGADINTI DOKUMENTAI (SULIPĘ IR PAN.) SUDĖTI Į ATSKIRUS VOKUS IR PALIKTI BYLOSE.

 

ALT archyvas

1. ALTo informacijos 1995 m. (lietuvių k.)
2. “This week in the baltic states” – informacijos anglų kalba 1992 – 1993 m.
3. Įvairi informacija ALTui 1991 m. dok. anglų, lietuvių k.
4. ALTo raštai 1993 – 1994 m.
5. News File Lithuania. 1995 m. informacinis periodinis leidinys anglų k.
6. Laisvosios Europos radijo informacijos anglų kalba 1991 – 1992 m.
7. Lithuanian information center žinios 1989 m., įvairi informacija ALTui 1990 m.

2 dėžė

1. Informaciniai pranešimai iš JBANC, Eltos ir kt. 1992 – 1993
2. ALTo informacijos 1993 – 1994 m.
3. ALTo raštai iki 1995 m. lapkričio 4 ALTo suvažiavimo
4. ALTo Metinės veiklos apžvalga 1992 m. ; ALT 56 suvažiavimo darbotvarkė, G. Lazausko pranešimas; ALT 44 suvažiavimo protokolas, ALT 52 suvažiavimo dokumentai.
5. ALTo Iždo globėjų protokolas 1982 m. ; ALT 54 suvažiavimo darbotvarkė, G. Lazausko pranešimas 55 ALT suvažiavimui; LR Prezidento sveikinimas ALTui, ALT narių sąrašai; 1985 – 1986, 1993 – 1994, 1994 – 1995 m. finansiniai pranešimai, ALT statutas, 1990 – 1994 m. veiklos apžvalga, susirašinėjimas, atsišaukimai.
6. Informaciniai pranešimai, lankstinukai, susirašinėjimai, veiklos apžvalga 1991 – 1993 m.