AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS ARCHYVAS REG. NR. 13511

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS ARCHYVAS REG. NR. 13511

1.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos East Chicago skyriaus 30metų veiklos apžvalga. Paruošė T. Mečkauskas 1990 m. (3 kopijos)
2.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos East Chicago skyriaus dokumentų – pažymėjimų pavyzdžiai.
3.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos East Chicago skyriaus penkmečio apžvalga ir 35 m. apžvalga.
4.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos 24, 26 Seimų programos, A. Smetonos 20 m.mirties minėjimo programa.
5.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos East Chicago skyriaus išlaidos 1976 – 1993 m. ir susirašinėjimas.
6.        Informaciniai apylinkės valdybų biuleteniai: Bendruomenės balsas, Amerikos lietuvių bendruomenė, “Lankytojas”,  “East Chicagos apylinkės Lietuvių bendruomenės žinios”, finansinės ataskaitos ir kiti dokumentai.
7.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos įstatai 1963, 1969; 1981, 1988 m.

 

ALTS CICERO SKYRIAUS ARCHYVAS

1.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos Cicero skyriaus susirinkimų protokolai, pranešimai, narių sąrašai, 1958-1994.
2.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos Cicero skyriaus narių pareiškimai, stojant į ALTS 1958-1990.
3.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos Cicero skyriaus įvairūs raštai
4.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos Cicero skyriaus susirašinėjimai: 1961-1989.
5.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos Cicero skyriaus raštai ir įstatai, narių sąrašai, darbotvarkės.
6.        Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos bendraraštis 1958 – 1985;  nuo 1984 m. – aplinkraščiai 1986 Nr. 2, 8 – 10; 1987 Nr. 3-5; 1988 Nr. 1, 6; 1990 Nr. 1-2; 1992 Nr. 1; 1993 Nr. 3;

 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS

1.        Byla Nr. 2 – ALTS CV bendraraščiai, instrukcijos. 1958-1966. Segtuvas
2.        Iždo sąskaitos 1990-1991. Vokas
3.        Pajamų – išlaidų byla. 1989-1991. Vokas
4.        Byla NR. 1. Skyriaus pirmininko susirašinėjimas 1961-1962. Aplankas
5.        Skyriaus valdybos, revizijos komisijos rinkimų protokolai 1962, pajamų – išlaidų apyskaita 1964-1965, 1964 metinės veiklos ataskaita, valdybos posėdžių protokolai 1965, dienotvarkės, visuotinių susirinkimų protokolai, dalyvių sąrašai 1964-1965. Segtuvas.
6.        Byla Nr. 4 – valdybos posėdžių protokolai 1957-1966. Segtuvas.
7.        Sąskaitos 1986-1988 m. ir apskaita. Aplankas
8.        Byla Nr. 5 – susirašinėjimas su kitomis organizacijomis ir asmenimis 1957-1966/ Segtuvas
9.        Visuotinių susirinkimų protokolai 1963-1967. Dalyvių sąrašai, darbotvarkės. Aplankas
10.        Visuotinių susirinkimų protokolai, byla Nr. 2. 1967-1972. dal;yvių sąraštai, kvietimai. Aplanaks
11.        Sąjungos valdybos bendraraščiai ir susirašinėjimo raštai 1967-1972. Aplanaks
12.        Revizijos aktai, pajamų – išlaidų dokumentacija 1984-1985. Aplanask
13.        Amerikos lietuvių spaudos ir radijo draugija “Viltis” Ohio valstijoje. 1975 m.  – leidimas – sertifikatas. Vokas
14.        Sąjungos narių sąrašai 1977-1984. Aplanaks
15.        Pajamos  – išlaidos 1979 ir pateisinamieji dokumentai. Aplankas
16.        Sąjungos narių sąrašai 1962. Aplankas
17.        Sąjungos narių sąraši 1973-1975. Aplankas
18.        Sąskaitos 1986. Aplankas
19.        Išlaidos 1982-1985. 3 Vokai
20.        Įvairios sąskaitos 1988-1989. Aplankas
21.        Narių sąrašai 1981. Aplankas
22.        Pajamų – išlaidų knyga 1980-1981. Aplankas.
23.        Pajamų – išlaidų apskaita 1979. Aplankas
24.        Pajamų – išlaidų apskaita 1981-1982. Vokas
25.        Uždarytos banko čekinės knygutės, 1984 m. gegužinės sąskaitos, nepanaudoti čekiai. Money receipts – nario mokesčiai 1979-1982, 1984, 1986- 1987.