K. DONELAIČIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS ARCHYVAS REG. NR. 13615

K. DONELAIČIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS ARCHYVAS REG. NR. 13615

 

DĖŽĖ Nr. 1

 

1.        K. Donelaičio lituanistinės žemesniosios aukštesniosios mokyklos biuletenis, mokytojų sąrašai, pamokų tvarkaraščiai, susirašinėjimas, aukotojų sąrašai 1969-1980.
2.        K. Donelaičio lituanistinės žemesniosios aukštesniosios mokyklos biuletenis, mokytojų sąrašai, pamokų tvarkaraščiai, susirašinėjimas, aukotojų sąrašai 1961-1969.
3.        K. Donelaičio lituanistinės žemesniosios aukštesniosios mokyklos biuletenis, mokytojų sąrašai, programos, kreipimaisi į mokinius ir tėvus 1980-1992.
4.        D. Bindokienės “Lietuvos pažinimo pratimų” mašinraščio kopija su autorės pageidavimu dėl viršelio.
5.        D. Bindokienės “Lietuvių kalbos ir gramatikos pratimų” mašinraščio kopija.
6.        I. Voldemaraitės – Bukaveckienės “Lietuvių kalbos pratimų” mašinraščio kopija
7.        Madų parodų programėlės 1982 – 1989; “pirmieji žingsniai” 1990-1991
8.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1989m. (“Draugas”)

 

DĖŽĖ Nr. 2

 

1.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1975 – 1978 m. (“Draugas”, “Naujienos”)
2.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1967 – 1970 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”)
3.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1983 – 1987 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”, “Dirva”)
4.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1959 – 1964 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”, “Dirva”)
5.        Lit. mokyklos dienyno pavyzdys, pažymių knygelės pavyzdys, pagyrimo lapo pavyzdys, pažymėjimų, aplankų pavyzdžiai, programos ir statutas.
6.        Įvairių dramų pavyzdžiai; snaigių šokis, Štai atūžė šalta žiemužė, rugiapjūtės pabaigtuvės, “Giesmė apie Gediminą”, “Kalėdinis montažas”, “Kalėdų šalis”,
7.

 

DĖŽĖ Nr. 3

 

1.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1964 – 1967 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”, “Dirva”)
2.         Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1970 – 1973 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”, “Dirva”)
3.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1979 – 1983 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”)
4.        Laikraščių iškarpos apie K. Donelaičio lituanistinės mokyklos veiklą. 1987 – 1988 m. (“Draugas”, “Naujienos”, “Laisvoji Lietuva”).
5.        K.Donelaičio mokyklos madų parodų programėlės, “Lietuvių dienos”, “Pirmieji žingsniai”, “Švietimo gairės”.

REG. NR. 14160

 

Dėžė Nr. 4

 

1.        Tėvų komiteto pajamų kvitų kopijų knygelės. (1987-1991)
2.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1981-1982 m.m.
3.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1985-1986 m.m.
4.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1986-1987 m.m. 4A. Išlaidų suvestinės – čekiai. 1987-1988 m.m.
5.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1988-1989 m.m.
6.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1989-1990 m.m.
7.        Išlaidų suvestinės – čekiai. 1990-1992 m.m.

 

Dėžė Nr. 5

 

1.        Pajamų suvestinės. 1983-1985, 1987-1992 m.
2.        Kasos knyga 1973-1974 m.m.
3.        Kasos knyga 1979-1980 m.m.
4.        Kasos knyga 1986-1987 m.m.
5.        Finansinės ataskaitos JAV LB Švietimo Tarybai, bei Board of Education leidimai 1981-1992 m.
6.        Banko ataskaitos 1986-1987, 1989 m.
7.        Finansinės (galutinės)apyskaitos 1983-1990 m. (nepilnas)
8.        Įvairūs K. Donelaičio mokyklos dokumentai: registracijos sąrašai, oficialūs blankai, vokai, programos, reklamos, laiškų pavyzdžiai, biuleteniai.
9.        Madų parodos 1989 m. programa.
10.        Mokinių registracijos kortelės. 1988-1993 m.m.
11.        Donelaičio mokyklos antspaudai (5 vnt.), ženkliukai (4 vnt.)
12.        Čekių knygelių suvestinės bei nepanaudota čekių knygelė.
13.        Donelaičio mokyklos nuotraukos (19 vokų)