LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGA

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS  ARCHYVAS
Reg. Nr. 13602

1.        ALIAS Detroito skyriaus 1974 m. susirašinėjimo byla: susirašinėjimas, posėdžių protokolai, dienotvarkės, laikraščių iškarpos, pranešimai radijo programai.
2.        ALIAS 1974 m. byla – susirašinėjimai, narių registracijos lapai.
3.        ALIAS 1974 m. byla: pranešimai spaudai, finansinės apyskaitos, aukų lapai, susirašinėjimas, balsavimo lapai.
4.        ALIAS 1960 – 1961 finansinė apyskaita, aukų lapai.
5.        ALIAS 1958 – 1963 m. dokumentai: susirašinėjimas, apyskaitos, sveikinimai.
6.        ALIAS 7 suvažiavimo Detroite 1962 09 1 – 2 protokolai.
7.        Įvairūs inžinierių sąrašai, laiškai
8.        1974 m. ALIAS kasos knyga
9.        1975 – 1976 A:LIAS Detroito skyriaus susirašinėjimo byla: narių mokesčio lapai, sąrašai, susirašinėjimas.
10.        Jaunimo kongreso finansų komiteto Detroite protokolai
11.        ALIAS Detroito skyriaus Iždo sąskaita1957 – 1964 m., finansiniai dokumentai,
12.        ALIAS įstatai, , vokų pavyzdžiai
13.        Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos metraštis I t., 4 dalis;  PLIAS vardynas 1977 m.