LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIOS KOMITETO FONDAS

LIETUVIŲ KANKINIŲ KOPLYČIOS KOMITETO FONDAS

Reg. Nr. 13953

Laiškai

B-1 2 Vokai
1.        Rev. V. Kriščiunevičius, JAV        1968
2.        Rev. P. Dauknys, Australia        1968
3.        M. Seilius, JAV        1968
4.        Jonas Žvirblis, JAV        1968
5.        Petras Pagojus, JAV        1968
6.        Our Lady of Vilna Rectory        1968
7.        St. Casimirs Church, WI        1968
8.        St. Casimirs Church, MA        1968
9.        Ses. MOnika Vaičiūnaitė, MA        1968
10.        Pr. Pauliukonis, MA        1968
11.        I. Banaitienė, NJ        1968        1968
12.        Rev. Msgr John Kucingis, CA        1968
13.        J. Gurskas, MA        1968
14.        J. Gurskas, MA        1968
15.        Frank. Norat, IL        1968
16.        Teklė Sereika, CA        1968
17.        A. A. Buknis, OH        1969
18.        Rev. R. Krasauskas, Matulaitis, CT        1969
19.        Steponas Aukštikalnis, MI        1969
20.        J. Vaitkevičius, Kanada        1969
21.        Marian Fathers, IL        1969
22.        K. Kleiva, IL                1969
23.        Anna Monis, MA        1969
24.        J. Miliauskas, MA        1969
25.        Rev. Antans Kardas        1969
26.        J. Razinskas, IL        1969
27.        O. Kriaučeliūnienė, IL        1969
28.        Pranas Visockis, WI        1969
29.        P. Miršys, OH        1969
30.        M. Volskienė, MA        1969
31.        A. Dumbienė, IL        1969
32.        Rev. A. Perkūnas, Venezuela        1969
33.        P. Eidukevičius, IL        1969
34.        Joseph Opakys, NJ        1969
35.        A. Pivoriūnas, Canada                1969
36.        D. J. Putrius, MI        1969
37.        Frank Helen Valuckas, IL        1969
38.        Stephanie Simonaitis, Il        1969
39.        Be adreso, IL        1969
40.        Adomas Valiusis, IL        1969
41.        V. Steponaitis, MA        1969
42.        Holly Cross Church, OH        1969
43.        J. Gliosas, IL        1969
44.        A. Janulis, IL        1969
45.        Rev. Jonas Gandre, Canada        1969
46.        P. Kasparas, IL        1969
47.        J. Miliauskas, MA        1969
48.        A. Razma, IL        1969
49.        S. Izidore‘s Parish, Canada (kun. V. Skilandžiūnas)        1969
50.        St. Mary‘s Church, ND        1969
51.        Vladas Juodeika, CA        1969
52.        Petras Burkus, Australia        1968
53.        Onutė Damaitė, Fielding, PA        1969
54.        P. Bačkis, Wasington DC        1969
55.        Andrew Leonard, NJ        1969
56.        Rev. Albionas Jaminas, MA        v
57.        Elena ir Peter Smilgaitis, IL        1969
58.        F. E. Casper, MA        1969
59.        Kun. P. Dauknys, Australia (Juozas Asiukevičius – aukotojas)        1969
60.        Paulai, IL        1969
61.        M. Jasutis, CA                1969
62.        Rev. L. Kemešis, IN        1969
63.        Jonas Belinis, mic.        1969
64.        Edith Fronckus, MA        1969
65.        Rev. A. Sabas, Canada        1969
66.        Anthony Alkaitis, OH        1969
67.        G.A.R. Kateiva, Australija        1969
68.        be adreso, IL        1969
69.        K. Zelašis, IL        1969
70.        Kleopas Stasiukaitis, CT        1969
71.        Kotryna Česlauskienė, OH        1969
72.        Bronė Sirvinskaitė, CA        1968
73.        Jonas Balčiūnas, NY        1968
74.        Martha ir Adolfas Bagdonai, IL         1969
75.        Veronika ir Linas Balaišis, Canada        1968
76.        T. Aleksonis, MA        1968
77.        J. Kidyjkas, SJ, IL        1968
78.        E. Ir P. Brizgys, IL        1968
79.        B. Radzivanas, MD, NY        1968
80.        Fr. Anthony Bertašius, TX        1968
81.        Marija Maslauskienė, CT        1969
82.        M. S. V. Daugėla, NJ        1968
83.        Joseph Plikaitis, IL        1968
84.        Matas Cyvas, NY        1969
85.        Marija Sirutytė, IL         1969
86.        B. Balčiūnas, NJ        1968
87.        Elzbieta Sakevičienė        1968
88.        A. A. Buknis, OH        1968
89.        Raimundas Smalenskas        1968
90.        Z. Stockus, IL        1968
91.        E.A. Gantautas, IL        1968
92.        Anthony J. Morkūnas, PA        1968
93.        Alexander J. Aleksis, CT        1968
94.        Steponas Aukštikalnis, MI        1968
95.        Steponas Karvelis, IN        1968
96.        Dr. F. Mickevičius, OH        1968
97.        Adolfas ir Ona Juozelis, IL        1968
98.        Stasys Raštikis, CA        1968
99.        Magdalena Šmulkštienė, IL        1968
100.        Elena Jasaitienė, IL        1968
101.        Bernardas Tamulevičius, MA        1968
102.        John Kucingis, CA        1968
103.        P. Dundzilienė, IL        1968
104.        Rev. Placidas Barus, Toronto        1968
105.        Prel. J. Balkūnas, NJ        1968
106.        Marida Miškinis, IL        1968
107.        L. Almario, NJ        1968
108.        Pranas Aleksandravičius, OH        1968
109.        Antanas Škudzinskas, MA        1968
110.        Juozas Laučka, NJ        1968
111.        Sofija švarcienė, Vokietija        1968
112.        Macella Andrikis, CT        1968
113.        R C Parish of the Resurrection, Canada        1968
114.        Marcelė K. Akelaitytė-Watkins

B-2 Vokas
115.        V. Paulionis, canada        1968
116.        A. Monkevičius, MA        1969
117.        Kat. Moterų draugijso Hamiltono skyrius, canada        1969
118.        S. Vaitkevičius, canada        1969
119.        Elena ir Juozas Inkrutai, Canada        1969
120.        V. Baris, IL        1969
121.        J. Uksas, CA        1969
122.        S. Masilionytė, OH        1969
123.        J. Pragulbickas, NJ        1969
124.        P. Narutis, IL        1969
125.        Zinaida Kriaučiūnienė, IL        1969
126.        Marija Petraitis Peterson, IL        1969
127.        Janina Rukšėnienė, CA        1969
128.        Francis Mažeika, CA        1969
129.        Aug. Kubilius, SA, Australija        1969
130.        A. Baltuškūnas, MA        1969
131.        J. Verbas, IL        1969
132.        J. Miliauskas, MA        1969
133.        Mindaugas ir R. Banioniai, CA        1969
134.        St. Ir K. Vilūnai, IL        1969
135.        Mr. Ir Mrs. Jurevičiai, PA        1969
136.        P. Baublys, NJ        1969
137.        M. Banionis, CA        1969
138.        Sesuo M. Gabrielė, MA        1969
139.        J. B. Zekas, Canada        1969
140.        L. Romanskienė, MA        1969
141.        Juozas Pultinevičius, NE        1970
142.        St. Alphonsus Church, ME        1970
143.        Jophn Jusionis, CA        1970
144.        J. Ramanauskas, MA        1970
145.        Kun. Titas Narbutas, OH        1970
146.        M. ir O. Sumantai, CA        1970
147.        S. Ir Elizabetha Šidlauskai, IL        1970
148.        Alphonsus Church, ME        1970
149.        S. Martišauskas, MA        1970
150.        Tadas K. Rūta, IL        1970
151.        V. A. Orvidas, IL        1970
152.        Marie Sirutytė, Il        1970
153.        Pranė Balandienė, MI        1970
154.        E. Eidėnas, IL        1970
155.        M. Naumanas, PA        1970
156.        C. Ir C. Mitsewiz, IL        1970
157.        M. ir A. Račkauskai, IL        1970
158.        Jonas A. Staškus, Il        1970
159.        Baltrus Gustaitis, PA        1970
160.        Uršulė Janušauskienė, Il        1970
161.        St. Lusys, NJ        1970

B-3
162.        D. Giedraitis, MA        1970
163.        G. Koshys, NY        1970
164.        H. Pr. Šapalas, IL        1970
165.        B. Balčiūnas, NJ        1970
166.        Anna Sumskis, MI        1969
167.        Overling Family, IL        1970
168.        Aušra Jurkynas, Il        1968
169.        J. Liaudanskas, CT        1968
170.        E.Jasaitis, Il        1968
171.        Rev.A. Kazlauskas, mic.        1968
172.        Anna Baliunas, IL        1968
173.        M. Liesunaitienė, MI        1968
174.        A. Vaičiulaitis, DC        1968
175.        MSGR. Vincas Mincevičius, Italia        1968
176.        M. Sidabras, Vokietija        1968
177.        K. Sirvenis, MI        1968
178.        A. Užupis-Lukas, Canada        1968
179.        Dr. A. Pleteris, DC        1968
180.        R. Alševičiūtė, CT        1968
181.        Klemensas ir Veronika Lakickai, NY        1968
182.        P. V. Vygaudas, NY        1968
183.        K. Stankus, Canada        1968
184.        Narutis, IL        1968
185.        M. Jankauskas, IL        1968
186.        Bronė Širvinskaitė, IL        1968
187.        J. B. Čaplikai, OR        1968
188.        Ant. Kriaučeliūnienė, IL        1969
189.        Hally Cross Church        1969
190.        Leonas Rumša, IL        1969
191.        Kęstutis V. žemaitis, OH        1969
192.        M. Butauskienė, Australia        1970
193.        J. J. Rapšiai, IL1969
194.        Vincewnt kamaitis, MA        1970
195.        Juozas ir Ona Kartonai, NE        1969
196.        M. Lomsargienė, IL        1969
197.        Mary eileen Collins, MD        1969
198.        L. K. Jasėnas, FL        1969
199.        M. Žilėnas, Il        1969
200.        S. Rimgaila,         1970
201.        P. Povilaitis, CT        1970
202.        Sesuo M. Ksavere, IL        1970
203.        Sesuo Valentinaitė, IL        1970
204.        S. Puikūnas, Ca        1970
205.        T. Ir J. Anderson, Canada        1970
206.        Peter Stasiukonis, PA        1970
207.        J. Valukonis, MI        1969
208.        B. Ir A. Plokščiai, Australia        1970
209.        J. Monstavičius, IL        1969
210.        Ona Mironaitė, IL        1969
211.        Anelė gerkienė, Il        1969
212.        Vladas Gražulis, Australia        1969
213.        Mary Barezwich, CT        1969
214.        Ona Liepinaitienė, NY        1969
215.        Vincas V. Micevičius, Ca        1969
216.        Izabelė Bartašius, NJ        1969
217.        A. Klepočius, MA        1969
218.        Petras Šakalys, MA        1969
219.        Elena Krištolaitienė-Jokubienė, 1969
220.        I. Gureckas, Il        1969
221.        Anelė Lukaševičūtė, MI        1969
222.        G. Meilus, IL        1969
223.        S. Rozevienė, IL        1969
224.        J. Pragulbickas, NY        1969
225.        M. Vembre, MA        1969
226.        Linda Rozsay, Il        1969
227.        Regina Jautokas, CA        1969

B-4
228.        J. Botyrius, NY        1969
229.        A. Sulaitis, Ca        1969
230.        Romas A. Šatas,         1969
231.        mary Barsiunas, IL        1969
232.        Petre O. Jozaitis, MA        1969
233.        Sister Faustina, PA        1969
234.        P. Mikšys, OH        1969
235.        G. Baranauskas,, MA        1969
236.        V. I. Bagdonavičius, IL        1969
237.        M. Jakubaitytė, IL        1969
238.        V. Šarka, IL        1969
239.        Bruno Jasevičius, MI        1969
240.        Anna Ivins, Il        1969
241.        Robert Mariel Batkus, IL        1969
242.        Dominikas Varnas, IL        1969
243.        V. lesniauskas, Il        1969
244.        Jonas Valukonis, MI        1969
245.        Marija Peteraitienė, IL 1969
246.        Aldona Liepiniaitis, NY        1969
247.        Vitoldo A. Palubinskas, Roma, Italija        1969
248.        Jonas Anastazija Matoniai, MA        1969
249.        S. B. Mažutis, IL        1969
250.        Adelė Neimanas, OH        1969
251.        Eva Paskevičius, IL        1969
252.        Petronėlė Dundzilienė, IL        1969
253.        K. Liutkus, Canada        1969
254.        Prof. Dr. B. Palickas, Il        1969
255.        Holly family Villa, sesuo Clmencia        1969
256.        Ona Pralinskaitė-Karpuškienė, Il        1971
257.        Brizgys, Australia        1971
258.        V. Kaupas, PA        1972
259.        Peter P. Ziaukas        1972
260.        kun. Edvardas Adomaitis, FL        1972
261.        Stella Tauckas, IL        1972
262.        Rene ir Onutė Fielding, Il        1972
263.        grupė laiške aukų, CA        1972
264.        Kun. Česius Auglys, IL        1972
265.        Gediminas Balanda, MI        1971
266.        Frences Apirkaucius, IL        1972
267.        M. Babickienė, Il        1972
268.        Elena Sirvinskienė, Il        1972
269.        J. D. Kučenai, Il        1972
270.        A. Prunskytė, Il        1972
271.        Prane Balanda, MI        1968
272.        Rev. John Klimas, MA        1968
273.        Kun. Pr. Dauknys, Australia (sąrašas)        1968
274.        Bronius ir Agota Norkevičiai, MA        1968
275.        Mary Lamsargis, Il        1968
276.        Ona Savonis, CT        1968
277.        Žilaitis, pRanas, MI        1970
278.        Anna Petkus, IN        1970
279.        Juoza sMasilionis, OH        1970
280.        A. Grigaitis, Australia        1970
281.        G. Musteikis, Il        1970
282.        Audrius ir Eng. Daugirdai        1970
283.        J. Biliunas, Il        1970
284.        Jonas Balkunas, NY        1969
285.        Juozas Stempužis – radijas        1969
286.        Peter Pigaga, Canada        1969
287.        Mary E. Ulevich, MA        1969
288.        Mrs. J. Trimakas, Ny        1970
289.        Jonas Valukonis, MI        1969
290.        Tototraitis, NJ        1968
291.        Vanda Parukaitė, canada        1970
292.        Albin Bielskis, PA        1970
293.        Rev. A. Žvinklys, Wi        1970
294.        Sofija Graužinis, IL        1970
295.        Sofija ir Povilas Žumbakiai, IL1970
296.        Jonas Balkūnas, NY        1970
297.        Paulė Bizauskas, GA        1970
298.        Sofija Bernatavičienė, MA        1970
299.        Adelė Dulskienė, IL        1970
300.        Felix Pempė, PA        1970

B-5
301.        Ona Kalinauskaitė, IL        1970
302.        Kun. J. Prunskis, Il        1970
303.        Pr. Puidokas, NY        1970
304.        Pilypas Narutis, IL        1970
305.        A. Stropus, Il        1970
306.        Vincentas Brizgys, Il        1970
307.        Andrew Senkus, FL        1970
308.        A. Valavičienė, Il        1971
309.        Jonas Balkūnas, NY        1971
310.        Emilija Plavičiūtė, PA        1971
311.        S. Ir L. Keženius, OH        1971
312.        Valdas Matulionis, OH        1971
313.        Jona sir Albinas Savickas, Il        1971
314.        Jadvyga Jankauskienė, Il        1971
315.        Agnes Burke, CT        1971
316.        Rev. J. Skirkus, Il        1971
317.        Leonas Valukas, MA        1971
318.        Mary Yourk, NJ        1972
319.        Rev. George Degutis, PA        1971
320.        Rev. Kęstutis V. Žemaitis (Marija Iešmantienė)        1970
321.        maria venclauskas, CA        1970
322.        K. Rimkus, IL        1970
323.        A. Šopienė, MI        1970
324.        A. Ir P. Želviai, IL        1970
325.        I.Dambrauskas, MI        1970
326.        J. Kidykas, SJ, Brazilija        1970
327.        Hipsley, MI        1970
328.        Rev. M. Vembre, MA        1970
329.        Elena Jakubkienė, Il        1970
330.        Ona Kreivenienė, PA        1970
331.        A. Ruzgas, PA        1970
332.        L. Žemgulienė, Il        1970
333.        H. Buškevičius, Canada        1970
334.        J./ Pragulbickas, NJ        1970
335.        Romas ir Angelė Nelsai, CA        1970
336.        Vytautas Jučas, Il        1970
337.        P. J. Labanauskas, MD        1970
338.        A. Katelė, Il        1970
339.        J. Kažėmaitytė, Wi        1970
340.        J. R. Klioriai, OH        1971
341.        E. A. Darison, CA        1971
342.        Pranas Stankus, CT        1971
343.        Antanas ir Elžbieta Ramanauskai, CA        1971
344.        Genovaitė Viliušytė, IL        1971
345.        Joseph Vacergis, PA        1971
346.        A. Ir U. Žitkai, CT        1971
347.        Šv. Petro Parapija, WI1971

B-6
348.        rev. Matas Cyvas, NY        1971
349.        Titas Narbutas, OH        1971
350.        Anelė Slenis, CA        1971
351.        F. Bartkus, TX        1971
352.        Helene Hipsley, MD        1971
353.        Juozas Matutis, CT        1971
354.        Ign. Urbonas, IN        1971
355.        Romas Michalauskas, MA        1971
356.        Petras Pagojus        1968
357.        Juozas Kistukas, MD        1968
358.        Rev. A. Statkus, MI        1968
359.        Eugenija Kezienė, NY        1968
360.        Jonas Žemaitaitis, NY        1968
361.        Prel. J. Mendelis        1970
362.        Prel. M. Krupavičius        1970
363.        Kun. A. Bartkus, PA        1971
364.        Kun. K. Kuzmickas        1970
365.        F. Bartkus, TX        1971
366.        Stella Kaulakis, Il        1971
367.        E. Samas, Il        1972
368.        kun. Nockūnas, Il        1970
369.        Česius Auglys, Il        1970
370.        P. Ir J. Daužvardžiai        1970
371.        A. Kleponis, MA        1970
372.        Andrew Puteckis, CT        1970
373.        Marija Mažutytė, OH        1970
374.        Marcela Jakaitis, IL        1970
375.        Marija Kopustaitė, Vokietija        1970
376.        A. J. Varkalis, Australia        1970
377.        St. Alphonsus Church, MD        1970
378.        E. A. Musteikiai, MI        1970
379.        Rev. M. Vembre, MA        1970
380.        Rev. M. vembre, MA        1970
381.        Kun. C. A. Batutis, PA        1970
382.        Henrikas ir Elena Armanai, MD        1970
383.        Marcelė ir Tverionas Tiškevičius, Il        1970
384.        A. Eskirtas, Australia        1970
385.        Rev. P. Veseris, Australia        1971
386.        Julė Daukaitė, MI        1970
387.        P. Banionis, IL        1970
388.        Margaret Morosky, Ca        1970
389.        Helen Oleary, MA        1971
390.        Anelba Kasetz, CT        1971
391.        Kazimiera Matemonaitė, Il        1971
392.        Juozas Balčiūnas, OH        1971
393.        Kideravičius, Il        1971
394.        E. E. Olšauskai, Il        1971
395.        Vl. Butrimas, CT        1971
396.        Armnd J. Collelo        1971
397.        A. Krauklis, Il        1971
398.        Agata Daujotas, IL        1971
399.        M. Ivanauskas, Il        1971
400.        Prof. Dr. Jucaitis, OH        1970
401.        O. Burzdzius, NE        1970
402.        Jane Biliunas, NY        1970
403.        Balys Graužinis, CA        1970
404.        Marija Aukštaitė, canada        1970
405.        C. Macas, Il        1970
406.        V. Vaitkunaitis, Vokietija        1970
407.        Frances Petruska, IL        1970
408.        rev. Albin Janiunas, MA        1970
409.        A. Bagdonas, Il        1970
410.        Jonas Černius, MI        1970
411.        Titas Narbutas, OH        1970
412.        Aloyzas Balsys, NY        1970
413.        Helen Stelmokas, NY        1970
414.        P. Norkus, Conn        1970
415.        Salomėja Sally Puchenski, IL        1970
416.        Simon Allalunis, FL        1970
417.        Petras Kudukis, OH        1970
418.        John Kasputis, CT        1970
419.        Juozas Baužys, Brazilija        1970
420.        Jonas Bagdžius, San Paulo        1970
421.        Monikas Ignas Ignatavičienė        1970
422.        Alphonsus Church        1970
423.        veronica J. Kelicus, PA        1970
424.        Rev. J. Bertašius, Canada        1970
425.        family C. Gudzevich, MA        1969
426.        Vincas Akelaitis, OH        1969
427.        EsteraAlšėnas, OH        1969
428.        Sesuo M. Janina, IN        1969
429.        Paul Gudziunienė, Il        1969
430.        Frank Narbut, Il        1969
431.        M. M. Vilkišius, MA        1969
432.        Antanas Kareiva        1969
433.        O. V. Samatauskas, OH        1969
434.        A. Baltruskunas, MA        1969
435.        D. Vizgirda, IL        1969
436.        I. Termunskis, ME        1969
437.        Vladas Matulionis, OH        1969
438.        kt. padėkos už aukas ir aukų siuntimo laiškai.

B-7 Vokas
Padėkos už aukas ir aukų siuntimo laiškai

B-8 Vokas
Padėkos už aukas ir aukų siuntimo laiškai

B-9 Vokas
Padėkos už aukas ir aukų siuntimo laiškai

B-10 Vokas
padėkos už aukas ir aukų siuntimo laiškai

B. 11 Vokas
Čekių knygutės 1968-1971 31 vnt.
Laiškai
B-12  LKK fondo protokolai 1967-1974
B-13 Aukotojų knyga. Šiluvos parapja Londone 1967-1970. Psl. 1-22. Aplankas
B-14 Lietuvių kankinių koplyčios aukotojų sąrašai 1969-1971. PSl. 1-76. Aplankas
B-15 Aukotojų sąrašai – knyga 1968-1972. Psl. 1-238. Knyga.
B-16 Lietuvių kankinių koplyčios fondas (tušti, nepanaudoti blankai). PSl. 1-20.
Aplankas
B-17 Tušti aukų vokai be adresų. Vokas