LOK-AS (JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LAIKINASIS ORGANIZACINIS KOMITETAS)

LAIKINASIS ORGANIZACINIS KOMITETAS (LOK)

Reg. Nr. 13965

 

1 dėžė

1.        LB Hartford, CT skyriai – siunčiami ir gaunami raštai 1952-1954 (A. Saulaitis). Psl. 1-28. Aplankas.
2.        LB New Haven, CT, siunčiamieji raštai 1952 m. Psl. 1-3. Aplankas
3.        Bridgeport. CT LB siunčiamieji – gaunamieji raštai 1952 m. Psl. 1-3. Aplankas
4.        Pittsburg, PA gaunamieji-siunčiamieji raštai 1952 m. Psl. 1-20.Aplankas
5.        LB Grand Rapids, MI siunčiamieji – gaunamieji raštai 1952 m. Psl. 1-3. Aplankas
6.        MIAmi apylinkės laikinoji valdyba, siunčiamieji – gaunamieji raštai 1952 m. Psl. 1-4. Aplankas
7.        Los Angeles ir San Francisko laikinosios valdybos siunčiamieji ir gaunamieji raštai 1952 m. Psl. 1-13. Aplankas
8.        Los Angeles apygarda. Siunčiamieji ir gaunamieji raštai 1955 m. Psl. 1-10. Aplankas
9.        Bendros meninės veiklos komitetas 1951-1954. Aplankas
10.        JAV LB LOK Baltmore apygarda 1952-1953 m. Psl. 1-28. Aplankas
11.        Elizabeth, NJ gaunamieji – siunčiamieji raštai 1953 m. Psl. 1-12. Aplankas
12.        Omaha, NE siunčiamieji – gaunamieji raštai 1953 m. Psl. 1-13. Aplankas
13.        Keany, NJ gaunamieji – siunčiamieji raštai 1953 m. Psl. 1-6. Aplankas
14.        Newark, NJ gaunamieji – siunčiamieji raštai 1953 m. Psl. 1-6. Aplankas
15.        New York apygarda gaunamieji – siunčiamieji raštai. Aplankas
16.        JAV LB Įstatai, kiti raštai, statutas. 1951-1954. Psl. 1-167. Aplankas
17.        Tarybos posėdžiai – raštai LOK prezidiumui. 1955. Psl. 1-30. Aplankas
18.        LB Taryba. Rinkimų raštai 1954-1958. Psl. 1-37. Aplankas
19.        LB konferencija NEW Yorke 1954 m. (Įvairūs raštai, susirašinėjimas). Psl. 1-58. Aplankas
20.        JAV LB LOK narių – antrininkų rinkimai. Biuleteniai, anketos 1952 m. Psl. 1-27. Aplankas
21.        JAV LB LOK narių-antrininkų rinkimai – ankettos, anketiniai nutarimo klausimai. 1952 m. Psl. 1-62. Aplankas
22.        New York Apygardos valdyba 1952 -1953 m. Įvairūs raštai. Psl. 1-20. Aplankas
23.        White Plains, NY įvairūs raštai, 1952-1953. Psl. 1-10. Aplankas.
24.        New York, Brooklyn, Manhattan, Bronx – anketos, raštai 1952 m. Psl. 1-3. Aplankas
25.        Bostono apygarda 1951-1955. Psl. 1-28. Aplankas.
26.        Boston, MA, 1951-1954. Psl. 1-108. Aplankas
27.        Laikinieji JAV LB įstatai. LOK vidaus statutas. Instrukcijos. Bendraraščiai. Gaunamieji – siunčiamieji raštai 1951-1955 m. Psl. 1-300. Vokas
28.        JAV LB LOK korespondencija 1951-1955 m. Psl. 1-47. Vokas
29.        JAV LB LOK korespondencija 1953-1954. Psl. 1-14. Aplankas
30.        JAV LB LOK korespondencija 1952-1953. Psl. 1-39. Aplankas
31.        Jersey City, NJ – anketa .Psl. 1-2. Aplankas
32.        Čikagos apskritys, IL – korespondencija. 1952-1955. Psl. 1-51. Aplankas.
33.        Milwaukee, WI 1952-1953 m. Psl. 1-13. Aplankas
34.        Detroito apygarda, MI. 1952-1953. Psl. 1-23 . Aplankas
35.        Clevelando apygarda. Psl. 1-9. Aplankas
36.        Cleveland, OH – raštai. 1951-1953. Psl. 1951-1953. Aplankas.
37.        Manchester, CT 1951-1952. Protokolai, raštai. Psl. 1-9. Aplankas
38.        New Britain, CT 1951-1953. Psl. 1-11. Aplankas.
39.        Waterbury, CT 1952-1953. Psl. 1-13. Aplankas
40.        New Britain, CT – PLB protokolai, korespondencija 1953. Psl. 1-15. Aplankas
41.        Apygardų suvažiavimas 1954 m. Psl. 1-8. Aplankas
42.        VLIKas, VT, LIT, ELTA, LESTAS. Laiškai iš Europos. ALT. Psl. 1-75. Aplankas

 

2 dėžė

1.        PLB ženkleliai. Siunčiamieji – gaunamieji raštai 1958. Psl. 1-32. Aplankas
2.        Sveikinimai PLB Seimui 1958. Psl. 1-141. Aplankas
3.        PLB Seimo meno paroda 1958 m. Psl. 1-24. Aplankas
4.        PLB seimo ženklelis. Susirašinėjimas 1958 m. Psl. 1-27. Aplankas
5.        PLB Seimo suvestinė. Psl. 1-35. Aplankas
6.        JAV Lietuivų bendruiomenė LOK – bendra informacija 1965-1971. Įvairūs raštai. Psl. 1-143. Aplankas
7.        PLB Seime dalyvavusių atstovų ir antrininkų byla 1958. Psl. 1-81. Aplankas
8.        PLB Siunčiamieji – gaunamieji raštai 1952-1962. Psl. 1-49. Aplankas
9.        PLB siunčiamieji gaunamieji raštai 1952-1955. Psl. 1-162. Aplankas
10.        LOK Vasario 16-osios aukos Vasario 16-osios gimnazijai Vokietijoje remti. 1955 – 1956. Psl. 1-20. Aplankas
11.        Įvairi dokumentacija – susirašinėjimo raštai 1951-1954. Psl. 1-235. Aplankas
12.        Informaciniai raštai, protokolai, iškarpos iš spaudos, apyskaita 1955 pranešimai, LOK vidaus statutas, LB dokumentai 1952-1954. Psl. 1-235. Aplankas
13.        Lietuvių namai Vokietijoje 1953 m. Psl. 1-34. Aplankas. 2 nuotraukos
14.        Tautinio solidarumo įnašai 1955 m. Psl. 1-10. Aplankas
15.        Tautinio solidarumo įnašai 1955 m. Psl. 1-18. Aplankas
16.        Protokolai. Susirašinėjimas 1951 m. Psl. 1-97. Aplankas
17.        PLB LOK, seimo gaunami – siunčiami raštai, pranešimai, laiškai. Psl. 11-466. Vokas
18.        JAV LB LOK finansiniai dokumentai. Protokolai, Anketos 1952-1955 m. Psl. 1-108. Aplankas.
19.        JAV LB LOK kvitai Nr. 10126-10150 (1 knygutė), 10101-10125 (II knygutė), 10151-00175 (III knygutė), 11826-11875 (IV-V knygutės). Psl. 1-5 (Vokas)

 

3 dėžė

1.        LOK gaunamieji siunčiamieji raštai, laiškai, finansiniai dokumetnai 1955-1958. Psl. 1-537. Vokas
2.        JAV LB nario knygelės (neužpildytos, 3 vnt.), programa 1951 m., PLB nuostatų knygelė. Vokas
3.        LOK projektai – LOK posėdžiui. Įvairūs raštai
4.        Aukų sąrašai, raštai, biuletenio klausimu 1958 m. Psl. 1-12. Vokas
5.        JAV LB Centro valdybos leidiniai, posėdžių darbotvarkės, lituansitinės mokyklos programa, Jaunim okursų programa 1951 m. Raštai rinkimų reikalai 1951-1959. Psl. 1-96, Aplankas
6.        LOK bendraraščiai 1954-1955 m. Psl. 1-7, Aplankas
7.        JAV LB – LOK apyskaita 1955 m. Knyga
8.        Iškarpos iš spaudios, informaciniai biuleteniai 1951, 1960, 1962 m. Knygų lentynos informacinia  pranešimai 1954 m., kt. kraštų informacijos; 1 nuotrauka. Aplankas
9.        Kalbos – pranešimai 1954-1956. Psl. 1-83. Aplankas
10.        Aušos sūnus – skelbimas, kvietimas į spektaklį. 05 13 (metai nenurodyti). Skelbimas
11.        Knygų lentyna. Įvairūs raštai 1952-1954. Psl. 1-13. Aplankas
12.        Iškarpos iš spaudos. Raštai, susirašinėjimas. Psl. 1-14. Aplankas
13.        Bendrojo Amerikos lietuvių šalpos fondo seimas 1953 10. Psl. 1-51. Knyga
14.        LOK Sąrašai, adresai, 1954-1956. Psl. 1-146. Aplankas
15.        LOK raštai LB apylinkei 1955 m. Psl. 1-42. Segtuvas
16.        Protokolai 1951-1955. Dienotvarkės. Psl. 1-192. Aplankas
17.        LOK posėdžių darbotvarkės 1951-1955. Psl. 1-238. Aplankas.
18.        Adresų kortelės (53). Knygelė „Ateitis“. Vokas
19.        LOK einamieji raštai 1950-1958 m.