ŠV. KAZIMIERO SESERYS

 

Šv. Kazimiero Seserų archyvas Reg Nr. 13061

1.        Šv. Kazimiero seserų 1925-1944 m. pajamų – išlaidų knyga.
2.        1955-1964 m. pajamos.
3.        1960-1965 m. finansų apskaita.
4.        Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjų Draugijos protokolų knyga. 1956-1970 m.
5.        Iždo knyga. 1956-1969 m.
6.        1947-1955 m. posėdžių protokolai.
7.        West Side Lith Political Club protokolų knyga. 1940-1952 m.
8.        West Side Lietuvių Politikos ir Pašalpos Klubo išlaidų knyga. 1955-1963 m.
9.        West Side Lietuvių Politikos ir Pašalpos Klubo pašalpų knyga. 1950-1953 m.
10.        Protokolų knyga. 1944-1947 m.
11.        The Saint Casimir Parent-Teacher Association 1955-1966 m. protokolai.
12.        Protokolų knyga. 1954-1955 m.
13.        1963-1966 m. čekių knygelė.
14.        Westside Lietuvių Politikos ir Pašalpos Klubo įstatų ir mokesčių knygelė.

Kazimierietės
Reg. Nr. 14338

1 dėžė
Iš apačios –
1) Du leidiniai: 1) Sesuo M. Perpetua „Tėvų dovanėlė,“ Šv. Kazimiero Seserų leidinys, Chicago, IL, 1956 m.; 2) Siste Mary Francine, S.S.C. „My Kindergraph: Directed Activities,“ Follett Publishing Company, Los Angeles, 1954 m.
2) Tautaginaičio „Švyturėlio“ recenzija iš „Tiesos kelio“ 1933 m. lapkričio mėn. Nr. 11.
3) Trys leidiniai „Dainelės“ 1) Mažiems vaikams, 2) Vidurinių skyrių mokiniams, 3) Aukštesniųjų skyrių mokiniams – šv. Kazimiero Seserų vedamose mokyklose.
4) A) Nuotraukos (x3) (išryškintos Washington D.C.) 1964 m.birželio 8 d. susijusios su „A Chapel to Our Lady of Šiluva will be constructed in this location. Gift of the Lithuanians of the United States. Anticipated completion 1966; B) Penki biuleteniai – Nr. 1 gruodis 1965, Nr. 2 sausis 1966, Nr. 3. gėgužis 1966, Nr. 4 birželis 1966, Nr. 5 rugpiūtis 1966 – „Šiluvos Marijos koplyčios šventinimas, Lietuvių religinis kongresas, Washington D.C.; visi mašinraščiai; C) Du egzemploriai bukleto „Šiluvos šv. Marijos koplyčios dedikacija. Lietuvių religinis kongresas, 1966 m. rugsėjo 3-5 d.,“ D) „A Chronicle of the Casimirite-Pilgrims Who Honored Our Lady of Šiluva in Her New Chapel in the National Shrine, Washington, D.C., Sept. 2-5“ (x2) mašinraštis ir kopija; E) Atvirutė su smulkiu aprašymu „The National Shrine of the Immaculate Conception Washington, D.C.; F) Du straipsniai iš laikraščio apie Šiluvos koplyčią Washington‘e, vienas iš jų iš „Draugo,“ 18.IX. 91; F) Trys bukletai „Silver Jubilee 1966-1991 Chapel of Our Lady of Šiluva… October 13, 1991,“ G) Kita literatūra susijusi su Šiluvos koplyčia Washington‘e.
5) „Čikagos Jaunimo Centras 1957-1982,“ dedikuotas vyskupui V.Brizgiui.
6) Dvi kompiuteriniu printeriu atspausdintos įvairių lietuviškų dekotratyvinių lėlių nuotraukos.
7) Du mediniai šaukštai.
8) P.Vebros tautiniais drabužiais šokanti pora – skulptūra pakabinimui an sienos.
9) Motinos Marijos Kaupaitės 1880-1940 įrėminta nuotrauka.
10) „Crucifix made from hard coal (anthracite) from the Mt. Carmel, PA area. It was there the first Sisters of St. Casimir convent and school was located at Holy Cross Parish 1907-1973. Rev. Dr. Antanas Staniukynas, pastor.“
11) Trys įrėmintos nuotraukos: 1) Trys panelės tautiniais drabužiais prie kalėdinės eglutės ir kūdikio Jėzaus; 2) „Maria High School in the 1950‘s – Museum of Science & Industry. Sister M. Benetta”; 3) “Maria High School @ 1953 – decorating a Lithuanian Christmas tree at the Museum of science and Industry. Sisters M. Gratia & Alphosine”.
12) “Motinos Marijos maldaknygės.“
13) Įvairūs: atvirutė nuo Mary Kall tėvui Festle 1-7-88; 1964 m. gruodžio 12 d. Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų laiškutis Didžiai gerbiamui Ateitininkui; 1967 m. sausio 6 d. Vysk. Prano Brazio laiškutis Konfratrui.
14) Įrėminta nuotrauka „Casimira Kaupaite @ 1900 Scranton PA”.
15) Juosta “Lietuva”.
16) Medinis dekoratyvinis padėklas ar lėkštė “1997 LAI GIVUOJA LIETUVA MUSU BRANGI TEVYNE.” S. Dovydaitis.

2 dėžė

Lietuvių seserų institutas (LSI): šv. Kazimiero seserų (Chicago, IL), pranciškietės (Pittsburgh, PA), Marijos nekalto prasidėjimo seselės (Putnam), Jėzaus nukryžiotojos seselės (Brockton, MA)

1) A. LSI pirmojo posėdžio (1953 m. balandžio mėn. 6 d.) protokolas;
LSI 1953 m. rugpjūčio mėn. 9 d. laiškas tėvui klebonui; LSI antrojo metinio susirinkimo protokolas 1954 m. balandžio 24 d.; LSI Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos, tėvų ir motinų ir visuomenės Prašymas;
Lietuvaičių seserų instituto kursai 1956 m. rugpjūčio mėn. 17-27 d.: kvietimas, programa, komitetas, protokolas, susirašinėjimai, tautodailės puošmenos; mašinraščiai;
B. Lietuviškų studijų institutas paskaitos: Kun. Vytauto Bagdanavičiaus MIC paskaita „Liberalizmo, socializmo ir krikščionybės socialinių klausimų sprendžiamoji linija“ skaityta 1956 m. sausio 7 d.; Kun. Br. Krištanavičiaus, S. J. paskaita „Socialinė bažnyčios veikla“ 1956 m. sausio 14 d.; Dr. Ona Labanauskaitė: „Komunizmo pagrindai“ sausio 21 d.; Kun. V. Rimšelis: „Mūsų laiko paradoksai: Religija ir indiferentiškas formalizmas“ vasario 4 d.; Petras Maldeikis: „Katalikiškas auklėjimas pagal popiežių enciklikas“, vasario 11 d.; Jonas Rugis: „Tradicijos kaipo kultūros elementas“, vasario 18 d.; kiti skaitantys paskaitas: dr. A. Baltinis, A. Plateris, J. E. Vyskupas V. Brizgys, D. D. (daugiausia Vysk. V. Brizgys); mašinraščiai;
C. Šventos Kazimiero kongregacijos seselėms mokytojoms paskaitos jaunimo ir auklėjimo klausimais pagal Šventųjų Tėvų: Pijaus IX, Leono XIII, Pijaus XI ir Pijaus XII mintis. Šv. Kazimiero akademijoje, Chicago, Illinois, 1957 metų pavasario semestrui. Temos: auklėjimas, vargo mokykla, lietuviškoji kultūra, dainos, lietuviškos knygos kelias, lietuviškos tautos dvasios beieškant, Lietuva Rytų politikos lūžyje, lietuvis žmogus naujausioje literatūroje, lietuvių tauta kitų tautų šeimoje, lietuvių liaudies audiniai, Lietuvos vyčio problemos, religijos vaidmuo tautos gyvenime, turtų paveldėjimo išlaikymas ir pritaikymas, nutautimo problemos, lietuvių architektūra, lietuviškos išeivijos uždaviniai, spaudos laisvės atgavimas, jaunimo organizacijos persi tvarkymas, rašytojo vaidmuo tautos lobio išlaikyme; mašinraščiai;
2) Įvairių dainų ir šokių bei kitų paskaitų:
A. Description of steps used in folk dances, diagrammatic formations, Anelkutė, Blezdingėlė, Jaunimėlis, Kalvelis, Kepurinė, Kubilas, Lenciūgėlis, Malūnėlis, Moterų Mikita, Noriu miego, Oželis, Rugučiai, Sukčius, Šuštas, Vyrų Mikita; mašinraščiai – 2 egzemploriai;
B. Lietuviškas šokis – šeši lietuvių tautiniai šokiai: Kalvelis, Blezdingėlė, Oželis, Kepurinė, Sadutė, Grandinėlė; paruošė Liudas Sagys, Cleveland, Ohio; išleido Šv. Prančiškaus Seserys, 1956, Pittsburgh, PA. Žaidimus paruošė L. Sagys, 1956 m., Cleveland, Ohio:Žiedą dalinti, Lapė ir žąsiukai, Vanagėlis, Katės ir pelė, sveikas, gyvas!, Toks ir toks numeris bėga, Nešti sviedinuką, Sviedinio perridenimas, Kvadratas, Jurgelis, Aguonėlė, Žilvitis, Noriu miego; mašinraščiai;
3) Įvairių dainų ir šokių bei kitų paskaitų:
A. „Tėviškės aidai“, paruošė A. Mikulskis ir L. Banis, šv. Pranciškaus seselių vienuolijos leidinys, 2 egzemploriai;
B. Ranka išrašyti žodžiai ir muzika dainų. Dainų pavadinimai: Paukštute – lakštute; Kas bus, močiūte; Aguonėlė; Vakaras; Man gaila; Karvelėli; Valio, dalgelė!, Mielaširdystė; Vai, kad aš išjojau; Vai berneli mano!; Prirodino seni žmonės; Per tamsią naktelę; Per girią – girelę; Vai žydėk, žydėk; Močiūte – širdele; Du broliukai kunigai; Šaltyšius; Saulelė raudona; Vai ku-ku; Motule mano, širdelė mano; Lakštingalėlė; Nueisiu, nueisiu; Paukštutė – lakštutė; Kas bus močiūte; Geležinio vilko maršas; O Lietuvos kareivėliai; Neverkit pas kapą; Kam šėrei žirgelį; Belaisvis Vilnius; Atvažiavo meška; Ši eglelė; Aš nežinau brangi sesute;
C. Ranka išrašyti žodžiai ir muzika dainų. Dainų pavadinimai: Pirmaskyris mokinukas, Piemenėlis, Dviratukas, Vėjeliui, Čyru vyru, Pavasariškai, Pavasariui auštant, Augin tėvas; Vakar, šiandien, rytoj; Čiulbėki lakštute; Jau aušta aušrėlė; Kai du stos; Mano tėvyne; Pavasaris; Vasara; Ruduo; Žiema; Kalėdos; Vilnietis; Šienapiūtė; Sesute mano; Vasaros gėlės; O kas ti?; Pasvarcyk antela; Du brolyčiai, dvi sesytės; Palangos jūra; Už tėvynę; Artojo daina; Mudvi sesutė; Močiutė mano; Motinos dienai; Snaigės; Žaliam berže; Du balandžiu; Gieda gaideliai; Sveika mokykla; Santa Lucia; Kur Baltijos jūra; Tylūs vakarėliai;Jūros daina; Pavasario saulutė; Jau saulutė leidos; Giedu dainelę; vai ne miškas; Oi močiut, motinėle;Užmik; Pavasario rytas; Gyvuok, miela dainuže; Medžiotojo daina; Vaidilutės;
4) Iškarpų ir nuotraukų albumas: Juro ALKA – Rev. Msgr. Francis M. Juras, P.A., Matulaitis Nursing Home, Putnam, Conn. 06260. Kun. Pr. Juras Alka: jo gyvenimas, darbai, pagerbimai.
5) Įrėmintas tautodailės paveikslas su aprašymais: „Sisters of St. Casimir First Folk Art exhibit – 1935. Items were brought from Lithuania by Mother Maria Kaupas“;
6) Du brošiūrai: Pažaislio kamaldulių vienuolynas; Pažaislio vienuolyno ansamblis;
7) Apie Motiną Marią Kaupas, šv. Kazimiero seselių vienuolyno steigėją (anglų kalba), kazimierietes ir Maria High School/ gimnaziją: laikraščio „The News-Item“ straipsnis – „Another tep toward sainthood. Pope approves next step in beatification of former Mt. Carmel nun“; Maria High School žurnalas vol. 11, nr. 1, Fall 2010; žurnalas „Journeys. Sisters of St. Casimir“ vol. XXIV Nr. 3, Fall 2010; žurnalas „Sisters of St. Casimir“ 100 years – A Journey in Faith (1907-2007);
8) Kompaktinis diskas „100th anniversary. Sisters of St. Casimir 1907-2007“;
9) Pripažinimo ir dėkingumo deklaracija kazimierietėms: „Proclamation Presented by Jacqueline Collins to The Sisters of St. Casimir, 25th day of October, 2010“.