Manuscripts – J, K

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS ,,J” ir ,,K”

 

J

 • Jakštas, J. (mašinr. Nepriklausomos Lietuvos istorijos apybraiža; Lietuvos istoriografija)
 • Jakubickas S. (mašinr. – Kas yra Lietuvos atgimimo sąjūdis, 1978 m.)
 • Jameikienė Br. (mašinr.)
 • Janavičienė V. (mašinr.)
 • G. Janauskas. Ryšiai su Lietuva V. Rastenio ir K. Drungos akimis. Vytauto Didžiojo Universitetas, Kaunas. 2001.
 • Jankauskas A. Prisiminimai
 • Jankauskas Aug. (rankr.)
 • Jankauskas Z. (rankr., mašinr.)
 • Jankus J. (rankr.)
 • Jankutė-Užubalienė N. (mašinr.)
 • Janonis J. Eilėr. (mašinr.)
 • Janušaitis J. (mašinr.)
 • Jasaitis J. (mašinr.)
 • Julijonas Jasienskis (?) (slapyvardis Uosis). Darbas tikėjimo šviesoje. Pagal Dr. Karolių Ščekliką.
 • Jautokaitė S. (mašinr.)
 • Kun. Jenkus K. (mašinr.)
 • Jonynas V. K. (rankr.)
 • Jucaitis P. (rankr.)
 • Juciūtė E. (rankr.)
 • Juknevičius (mašinr.)
 • Juodelis Br. (mašinr.)
 • Juodvalkytė E. (rankr.)
 • Juozaitis Arv. (mašinr.)
 • Jūra-Jūraitis K. Poezija (mašinr.)
 • Juras F. (rankr.)
 • Jurgilevič Kr. Kursinis darbas (mašinr.)
 • Juška J. (mašinr.)

K

 • Kairys A. (mašinr.)
 • Kalvaitis St. (mašinr.)
 • Kalvaitytė A. (mašinr.)
 • Kalvynienė G. (mašinr.)
 • Kamienski Seweryn (mašinr.)
 • Kaminskas K. Eilėr.
 • Kaminskas P. (rankr.)
 • Karalius J. (rankr.)
 • Karalius P. (mašinr.)
 • Karaša Alv. (mašinr.)
 • Karaša M. (rankr.)
 • Kaributas J. (mašinr.)
 • Karpius K. (mašinr.)
 • Karuža K. ,,Apie F. Kudirką” (mašinr.)
 • Kasniūnas V. (rankr.)
 • Kasperavičienė A. (eilėr. rankr.)
 • Kasulaitis A. J. (praneš. mašinr.)
 • Antanas Kaupas (slapyvardis Selimas). Kalba ,,Palangos Juzės” (prie tyrinėjimų lietuviškų raštininkų).
 • Keblinskas K. (rankr.)
 • Keller H. (mašinr.)
 • Kemėšis F. (mašinr.)
 • Kemėžaitė B. (mašinr.)
 • Kerulis L. (mašinr.)
 • Keturakis B. (rankr.)
 • Kezys. A. (mašinr.)
 • Kezytė Ald. Apie atleidimą iš darbo ,,Kat. bažn. Kronika” (rankr.)
 • Kirša F. (rankr.)
 • Kisielius R. (mašinr.)
 • Kleiva K. (rankr.)
 • Klimas A. (mašinr.)
 • Klimas Antanas. Aiškinamasis lietuvių kalbos žodynėlis lituanistinėms mokykloms. Rochester, N. Y.
 • Klimas P. (mašinr.)
 • Klimavičienė (rankr.)
 • Kun. Kneizis S. (rankr., mašinr.)
 • Kojelis J. (rankr., mašinr.)
 • Kolbaitė D. Mano gimtinė.
 • Prof. J. Končius. Kleiber ,,Fizikos pagrindai”, vertė J. Končius; ,,Kunigų vienybės” aprašymas; ,,Kelionė į šv. Viktoire”; ,,Mano atsiminimai iš BALF’o veiklos”; ,,Vytautas the Great Grand Duke of Lithuania”; ,,History of Lithuania”.
 • Kondratienė Skirmantė ,,Apie socialinę politiką Lietuvoje”. Pranešimas, skaitytas Santaros -Šviesos suvažiavime Vilniuje, 2001 m.
 • Kovalevskij B. (mašinr.)
 • Kozulis P. (rankr.)
 • Krėvė V. (rankr.)
 • Kriaučiūnas J. (mašinr.)
 • Kriaučiūnienė G. (mašinr.)
 • Krivickienė G. (mašinr.)
 • Kruminas J. (mašinr., rankr.)
 • Krupavičius Mykolas (slapyvardis Taučius). Lituanica. Ar Katalikų Bažnyčia ištautino lietuvius?
 • Krupavičiūtė M. (rankr.)
 • Kubilius J. (mašinr.)
 • Kučas A. (mašinr.)
 • Kučiūnas A. (mašinr.)
 • Kudirka A. (mašinr.)
 • Kuhlmanienė M. (mašinr.)
 • Kulpavičius A. (mašinr.)
 • Kurauskas A. (rankr., mašinr.)
 • Kutkus V. (mašinr.)
 • Dr. Kuzmickaitė Daiva ,,Teoriniai tarptautinės migracijos diskursai”
 • Kviklys B. (mašinr.)

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.